การรับสมัครสมาชิก

 

 สมาชิกภาพ

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน 1172 คน (เดือนสิงหาคม 2558)

คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 • เป็นข้าราชการประจำ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานสถาบัน, พนักงานระบบใหม่, ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถาบัน สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 • หากเคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วขอลาออก จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ต่อเมื่อลาออกครบ 1 ปีแล้ว

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก คนละ 100 บาท

การเข้าเป็นสมาชิก

 • ต้องยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไปก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
 • ผู้สมัครต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์มอบให้สหกรณ์ถือไว้
 • เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

การออกจากสหกรณ์

 • สาเหตุที่สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์ (ขาดจากสมาชิกภาพ) เพราะ

1. ตาย
2. ลาออก
3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจำโดยมีความผิด
6. ถูกให้ออกจากราชการ
เมื่อออกจากสมาชิกแล้วต้องปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์และถอนหุ้นให้เรียบร้อย

การลาออกจากสหกรณ์

สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

1. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2. ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
4. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
5. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ ผิดนัด การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
6. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
7. จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือ ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด ตามข้อ 46 หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น

 • หุ้นของสหกรณ์ มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 • สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าเดือนละ 30 หุ้น มีมูลค่ารวม 300 บาท
 • ในกรณีขอลดการชำระค่าหุ้น เมื่อลดลงแล้วจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า เดือนละ 30 หุ้น
 • สมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษ จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้นตามที่สหกรณ์กำหนด
 • ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนเพิ่มมากกว่าอัตราที่กำหนดก็ย่อมทำได้ ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนของสมาชิก
 • การซื้อหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 • สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
 • สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้
 • หากสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์จะคืนผลประโยชน์ที่พึงได้ (หุ้น + เงินฝาก + ดอกเบี้ย + อื่น ๆ ) หลังจากหักเงินชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามพินัยกรรม
 • สมาชิกจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
 • สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ และได้ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 48 เดือน จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่ในปีหนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้