สมาชิกสมทบ

ขอเชิญชวนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
1) เคยเป็น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าประจำ เจ้าที่สหกรณ์ฯ ผู้ที่ปฏิบัติงานของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร
2) หรือเป็นบิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร ของสมาชิกสามัญของ สอ.สพบ. จำกัด
3) หรือเป็นคู่สมรส / บุตร ของสมาชิกของ สอ.สพบ. จำกัด ซึ่งต่อมาเสียชีวิต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไรร้ความสามารถ
4) หรือเป็นนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5) หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป

 

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง  การเปิดรับสมาชิกสมทบ  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ารเปิดรับสมาชิกสมทบ โดยต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2554
  "ใบสมัครสมาชิกสมทบ" "หนังสือยินยอมหักเงิน" "ใบเปิดบัญชีเงินฝาก"  
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การฝากเงินและการกู้เงินของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 1 โทร 0-2727-3510-12 หรือ 0-2375-7568 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://coop.nida.ac.th