อัตราดอกเบี้ย

 

 การรับดอกเบี้ยเงินฝาก


เงินฝากประเภทออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. สมาชิกสามารถนำสมุดคู่ฝากมา Up Date และถอนดอกเบี้ยได้ ส่วนบัญชีเงินฝากประจำ ผู้ฝากสามารถนำสมุดคู่ฝากมา Up Date ได้เมื่อฝากครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และถอนดอกเบี้ยได้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้

ประเภทเงินฝาก อัตรา
   ออมทรัพย์ 1.25 %
   ออมทรัพย์พิเศษ
   (เริ่ม 10 พฤษภาคม 2554)
2.50 %
   เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
   (เริ่ม 1 สิงหาคม 2556)
3.40 %
   เงินฝากประจำ 12 เดือน (5 ล้านบาทขึ้นไป)
   (เริ่ม 21 กันยายน 2559)
2.75 %
   เงินกู้ทุกประเภท  5.50 %
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
   (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
2.75 %
 

 

การบริการอื่นๆ เกี่ยวกับเงินฝาก

  • การขอให้ออกเช็ค
  • สหกรณ์ออกเช็คให้สมาชิกผู้ประสงค์จะถอนเงินฝาก โดยสหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 บาท
  • ผู้ฝากต้องเขียนคำขอถอนเป็นเช็คตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับเงินตามเช็ค พร้อมทั้งกำหนดวันที่ขอรับเช็ค
  • การออกหนังสือรับรองยอดเงินฝากและทุนเรือนหุ้น
  • เจ้าของบัญชีที่มีความประสงค์จะให้สหกรณ์ออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก, ทุนเรือนหุ้น ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แจ้งความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์