คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 44

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 44

    comm1    
   

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
ประธานกรรมการ

   
   comm2    comm3   
 

รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน

 

รศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร

 
   comm4    comm5   
 

นางสาวชนิดาพร สุจริตวรางกูร
กรรมการและเหรัญญิก

 

นายมนัส สุดเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

 
comm6 comm7 comm8  comm9 comm10 

รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
กรรมการ

ผศ.เจริญ คุวินทร์พันธุ์
กรรมการ

นายเจิม พิกุลหอม
กรรมการ

นายชิน รักกลาง
กรรมการ

อ.ดร.เลอสรรค์ โบสุวรรณ
กรรมการ

comm11 comm12 comm13 comm14  comm15 

นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
กรรมการ

นายสมาน ห้วงหงษ์ทอง
กรรมการ

นายสุพรรณ พลายมาศ
กรรมการ

นายสุรพล มณีขาว
กรรมการ

นางแอนนา มณีศิลป์
กรรมการ