ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ช่วงเดือน มกราคม-กันยายน

รายการ มกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
สินทรัพย์รวม  2,520,652,909.41  2,482,215,492.21  2,522,057,127.10  2,501,932,068.07  2,518,371,583.87  2,513,986,337.84
หนี้สินรวม  1,552,611,770.60  1,570,498,840.38  1,591,853,133.34  1,559,771,983.42  1,564,286,856.35  1,556,514,145.61
ทุนเรือนหุ้น 820,123,760.00 824,886,680.00 837,505,730.00 839,504,670.00 844,924,640.00 850,207,730.00
ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ       70,990,151.75       79,733,272.52       79,740,721.59       79,616,627.99       79,599,627.99       79,487,727.99
เงินรับฝากรวม  1,298,621,153.45  1,384,630,155.12  1,295,854,392.68  1,311,973,313.25  1,316,488,286.61  1,368,322,925.82
เงินให้สมาชิกกู้รวม     511,194,291.34     512,973,311.69     519,995,626.44    526,262,964.30    528,483,077.83     532,365,178.58
รายได้รวม         3,790,316.67         9,173,477.60       15,945,878.41       27,039,820.59       35,221,306.61       46,966,425.21
รายจ่ายรวม           809,846.50         2,076,778.29         2,988,336.24         4,001,033.93        5,660,847.08       19,189,690.97
กำไรสุทธิ         2,980,470.17         7,096,699.31       12,957,542.17      23,038,786.66       29,560,459.53       27,776,734.24
จำนวนสมาชิก                   1,142                   1,152                   1,161                   1,164                   1,164                   1,165
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
สินทรัพย์รวม  2,561,199,087.32  2,598,311,052.46  2,631,849,661.42      
หนี้สินรวม  1,593,811,469.20  1,620,948,450.07  1,641,488,938.28      
ทุนเรือนหุ้น 853,808,020.00 859,304,410.00 864,343,980.00      
ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ       79,436,889.56       79,388,089.56       79,302,789.56      
เงินรับฝากรวม  1,415,798,553.91  1,417,936,484.44  1,430,826,070.05      
เงินให้สมาชิกกู้รวม     534,715,745.57     537,972,911.27     535,705,966.97      
รายได้รวม       56,027,716.78       62,799,628.18       72,406,662.09      
รายจ่ายรวม       21,885,008.22       24,129,525.35       25,692,708.51      
กำไรสุทธิ       34,142,708.56       38,670,102.83       46,713,953.58      
จำนวนสมาชิก                   1,165                   1,172                   1,176