สหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไร สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตและฐานะทางการเงินของแต่ละคนให้สามารถช่วยตนเองได้ โดยส่งเสริมการออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่กันและกัน

ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510 และได้เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 เป็นต้นมา ปีนี้นับเป็นปีที่ 48 เดิมชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
ต่อมาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สมาชิกสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
 • ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
 • รับเงินฝากจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 • จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 • ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 • ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 • ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
 • ซื้อหุ้นขอสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 • ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 • ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 • ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 • ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 • ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 • กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย หรือรับจำนองจำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก
 • ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 • ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
 • ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตุประสงค์ของ สหกรณ์