สวัสดิการ

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
เงินปันผล / เงินเฉลี่ยคืน

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1. เงินปันผล

สหกรณ์จะจ่ายให้ตามหุ้น ณ วันสิ้นปี ตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด โดยคิดให้เป็นรายวัน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

2. เงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้

สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น